7 เมษายน วันอนามัยโลก

7 เมษายน วันอนามัยโลก

7 เมษายน วันอนามัยโลก โดย องค์การสหประชาชาติ กำหนดวันดังกล่าวขึ้นเพื่อให้สมาชิกทุกประเทศ ได้ใช้เป็นโอกาสรณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ และร่วมมือกันในการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
ประวัติความเป็นมา

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) เป็นองค์กรของสหประชาชาติซึ่งมีกำเนิดมาจากประชากรของโลกได้ถูกภัยคุมคามจากโรคระบาดต่าง ๆ ทำให้เกิดปัญหาที่ต้องพิจารณากันในระหว่างประชาชาติต่าง ๆ เพราะจะมีโรคระบาดแพร่จากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งอยู่เสมอ ทำให้ต้องมีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่าง ๆ และได้ร่วมมือกันจัดการประชุมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2349 เพื่อวางมาตรการควบคุมและกักกันโรคระบาดระหว่างประเทศ

ต่อมา คณะมนตรีด้านสังคมและเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติ ได้จัดให้มีการประชุมว่าด้วยสุขภาพระหว่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2489 ที่รัฐนิวยอร์ก ที่ประชุมได้เล็งเห็นว่าสุขภาพของประชาชนเป็นรากฐานของสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชาติทั้งมวล จึงได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อเตรียมการสถาปนาองค์การอนามัยโลก

โดยจัดการร่างธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกแล้วเสร็จ ประกาศใช้ธรรมนูญเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2491 พร้อมกันนี้ สมัชชาองค์การอนามัยโลก ได้พิจารณาให้เฉลิมฉลองวันที่ 7 เมษายน ของทุกปี เป็น วันอนามัยโลก (World Health Day) และมีมติให้มีการฉลองพร้อมกันทั่วโลกตั้งแต่ พ.ศ. 2492 โดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดข้อปัญหาทางอนามัยขึ้นปีละ 1 เรื่อง สำหรับตั้งเป็นคำขวัญ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน คำขวัญดังกล่าวมีครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2493

งานขององค์การอนามัยโลก แยกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

1. พยายามอำนวยความช่วยเหลือให้แก่ประเทศต่าง ๆ ตามความต้องการเมื่อได้ร้องขอมา

2. จัดให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

3. ส่งเสริมและประสานงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่าง ๆ อันไม่อาจดำเนินไปได้โดยลำพังแต่ละประเทศ

ความสำคัญของวันอนามัยโลก

องค์การอนามัยโลก นับเป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและสังคมขององค์การสหประชาชาติ โดยอาศัยแนวความคิดและการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอนามัยที่มีมาก่อน

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การอนามัยโลก

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วโลกให้มีพลานามัยอยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่สามารถจะทำได้ทั้งในร่างกายและจิตใจ

2. เพื่อประสานงานส่งเสริมการอนามัยระหว่างชาติ และร่วมมือกับรัฐบาลประเทศสมาชิกในการดำเนินงานตามโครงการอนามัยต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานยาและวัคซีน

3. เพื่อให้บริการทางวิชาการในด้านอนามัยระหว่างประเทศ และส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์

นอกจากนี้ ในทุก ๆ ปี องค์การอนามัยโลก จะมีการตั้งเป้าหมายสำหรับการทำงานด้วยคำขวัญสั้น ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการให้สุขศึกษาแก่ประชาชนในวันอนามัยโลกแต่ละปี ซึ่งคำขวัญดังกล่าวเริ่มตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2493

คำขวัญ วันอนามัยโลก พ.ศ. 2493-2563 มีดังนี้

พ.ศ. 2493 คำขวัญ คือ “Know Your Own Health Services” เป็นภาษาไทยว่า “จงคุ้นเคยกับบริการอนามัยที่มีไว้เพื่อท่าน”

พ.ศ. 2494 คำขวัญ คือ “Healthy for Your Child and World’s Children” เป็นภาษาไทยว่า “สุขภาพสำหรับเด็กของท่านและของโลก”

พ.ศ. 2495 คำขวัญ คือ “Healthy Surrounding Makes Healthy People” เป็นภาษาไทยว่า “สิ่งแวดล้อมได้สุขลักษณะ จะทำให้ประชาชนมีอนามัยดีขึ้น”

พ.ศ. 2496 คำขวัญ คือ “Health is Wealth” เป็นภาษาไทยว่า “อโรคยา ปรมาลาภา”

พ.ศ. 2497 คำขวัญ คือ “The Nurse-Pioneer of Health” เป็นภาษาไทยว่า “พยาบาล คือ ผู้กรุยทางสุขภาพอนามัย”

พ.ศ. 2498 คำขวัญ คือ “Clean Water Makes Better Health” เป็นภาษาไทยว่า “น้ำสะอาด ทำให้อนามัยดี”

พ.ศ. 2499 คำขวัญ คือ “Fight Disease Carrying Insects” เป็นภาษาไทยว่า “จงกำหนดแมลงนำโรค”

พ.ศ. 2500 คำขวัญ คือ “Food and Health” เป็นภาษาไทยว่า “กินดีมีสุข”

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป